STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Podlaskim
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Czyżew - Osada
  18-220 Czyżew, ul.Mazowiecka 34
  tel/fax (0-86)27 60 535  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Czyżew -Osada. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Gminne Centrum Informacji w Czyżewie - Osada świadczy usługi teleinformatyczne ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących rynku pracy (ofert pracy, możliwości podjęcia działalności gospodarczej) przez 7 dni w tygodniu w godz. od 8:00 do 18:00.
  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.


  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Czyżew - Osada, powiatu Wysoko Mazowieckiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa podlaskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE